Telefon
WhatsApp
İnstagram

Konforlu Yaşamın Mimarı

  • info@zorogluinsaat.com
  • 444 3 714
  • 0 533 139 57 72

Açık Rıza Beyan Formu

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

ZOROĞLU ALIŞVERİŞ EĞİTİM İNŞAAT TARIM VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TURİZM SEYAHAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (“ZOROĞLU” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olan aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) hakkında ve kişisel verilerin işlenmesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddede düzenlenen haklarım hususunda yeterince bilgilendirildiğimi ve bu doğrultuda kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin tarafıma bildirilen ve aşağıda ayrıntıları ile yer alan amaçlar doğrultusunda ZOROĞLU tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına izin verdiğimi ve açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin ZOROĞLU tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmesine muvafakatim bulunmaktadır.

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürülülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

ZOROĞLU tarafından toplanan kişisel verilerimin; yukarıda sayılan amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mali müşavire, bankalara, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilebilmesi amacı ile eğitim veren kurumlara, iş yeri hekimine aktarılmasına muvafakat ettiğimi ve açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Aydınlatma metninde de belirtilmiş olduğu üzere ZOROĞLU tarafından işlenen kişisel veriler, aşağıda yer aldığı şekildedir.

VERİ KATEGORİSİ

İÇERİĞİ

Kimlik

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri,

Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no

İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),

Telefon no.

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgisi

Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin Soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları,

Özgeçmiş Bilgileri, Performans Değerlendirme Raporları

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi,

Talep Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

Finans

Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri,

malvarlığı bilgileri

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar,

Transkript bilgileri

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edile edilen bilgiler v.b.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve işitsel kayıtlar

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri,

Kullanılan cihaz ve protez bilgileri

Ceza Mahkumiyeti ve

Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.

Referans Bilgisi

Çalışan adayı referans bilgileri

Askerlik Bilgisi

Askerlik bilgisi

Talep ve Şikayet Bilgisi

Talep ve şikayetlere ilişkin bilgiler

Çalışan Adayı Bilgisi

İş görüşmesinde çalışan adayından alınan bilgiler

 

Aydınlatma metninde de belirtilmiş olduğu üzere ZOROĞLU tarafından işlenen ve yukarıda detaylı olarak belirtilmiş olan kişisel veriler, yukarıda yer alan amaçlarla işlenmekte olup, tarafıma ait yukarıda belirtilmiş olan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin bu amaçlarla işlenmesine muvafakat ettiğimi ve açık rızam bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  • Veri sorumlusu ile paylaştığım özel nitelikli kişisel verilerimin; sağlık ile ilgili bilgiler ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, veri sorumlusu tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin icrası ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ve tarafıma ait kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine muvafakatim ve açık rızam bulunmaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarım ve bu hakları nasıl kullanabileceğime dair yasal prosedür, aydınlatma metni ile tarafıma detaylı olarak izah edilmiş olup tarafım bu konuda detaylı bilgi sahibi olacak şekilde aydınlatılmıştır. Bu kapsamda ZOROĞLU’na başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi ıslak imzalı dilekçe ile ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun internet sitesinde (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5362/Veri-Ihlali-Bildirimi) mevcut olan başvuru formunu doldurup ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalı ile “Hasanefendi- Ramazan Paşa Mahallesi Umur ve Sevgi Cadde No:19 Efeler Aydın” adresine göndererek şirkete iletebileceğim konusunda aydınlatıldım. Ayrıca Kanun‘un 11. Maddesi kapsamında açıklama ve taleplerimi, elektronik posta (KEP) adresi yoluyla ve güvenli elektronik imza ZOROĞLU’na daha önce bildirdiğim ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimi kullanmak suretiyle e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde yahut şirketin sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde (zoroglu@hs01.kep.tr) adresine göndererek iletebileceğim konusunda bilgilendirildim. Kanundan kaynaklanan söz haklarımı yukarıda belirtilen şekilde kullanabileceğim hususunda aydınlatıldım.

Tarafıma tebliğ edilen Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’nı, Kişisel Verilerin Saklama Ve İmha Politikası’nı, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika’yı ve Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını;  KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve aktarılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına muvafakatim ve açık rızam olduğunu

Yukarıda ayrıntıları ile belirtilen işlenme amaçları ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam vardır)

Kabul Ediyorum                          

 

 

Kabul Etmiyorum

Aşağıda yazılı kişiler verilerimin işlenmesine

rızam yoktur:

Aşağıda yazılı kişiler verilerimin aktarılmasına

rızam yoktur:

 

 

 

Veri Sahibinin Adı Soyadı:

İmza: